Stichting Grondrechten

Alle beetjes helpen

Ons eerste initiatief is gelijkekansen.works

De filosofie dat burgers grondrechten hebben is niet van alle tijden. Het idee kwam op in de periode van de Verlichting (https://nl.wikipedia.org/wiki/Verlichting_(stroming)), de eerste documenten zijn de Franse Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger van 1789 en de Amerikaanse Bill of Rights van 1791.

In de huidige tijd staan grondrechten van burgers onder druk.

Onderdeel van de grondrechten zijn gelijkheidsrechten.

Artikel 1 betreft een voor Nederland fundamenteel beginsel, het luidt:


Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

De eerste zin geeft het gelijkheidsbeginsel (https://nl.wikipedia.org/wiki/Gelijkheidsbeginsel) of beginsel van gelijke behandeling, de tweede zin het verbod van discriminatie. Het beginsel van gelijke behandeling houdt in dat de overheid twee gevallen die niet van elkaar verschillen ook niet verschillend mag behandelen.

Het verbod op discriminatie verbiedt de overheid om onderscheid tussen burgers te maken op gronden die tot de kern van iemands persoonlijkheid kunnen behoren. Het gaat om eigenschappen waarvan een mens geen afstand kan doen zoals ras, of waarvan deze alleen afstand kan doen door zichzelf geweld aan te doen

DIT wordt vandaag de dag geschonden door identiteitspolitiek wat gebaseerd is op het bevoorrechten (o.b.v. quota’s) van groepen op basis van onder andere etniciteit, gender, religie en seksuele voorkeur. Oftewel pure discriminatie.

“Minister Van Engelshoven komt vandaag, samen met organisaties in het hoger onderwijs, met een actieplan om universiteiten diverser te maken. Op de instellingen werken nu nog te veel witte mannen en dat moet anders, vinden ze.”

bron: nos en hier in het archief

Stichting grondrechten strijdt tegen het verval van grondrechten.
Haar eerste initiatief is gelijkekansen.works

Zonder jouw hulp kunnen we het niet

Laat zien waar je voor staat